Varstvo pred požarom

Dokumentacija s področja varstva pred požarom

Ocena požarne ogroženosti

Ocena požarne ogroženosti predstavlja podlago za načrtovanje in izvajanje splošnih ukrepov varstva pred požarom ter drugih dejavnosti varstva pred požarom, kot jih določa zakon, ki ureja varstvo pred požarom, in na njegovi podlagi izdani podzakonski predpisi. 

Ocena požarne ogroženosti se izdela za stavbe, ki so v skladu s predpisi o razvrščanju objektov uvrščene na področje 1 Stavbe in za katere je treba v skladu s predpisi o požarnem redu izdelati požarni red. Ocena požarne ogroženosti se izdela za posamezno stavbo. Ocena požarne ogroženosti se lahko izdela tudi za okolje ali gradbene inženirske objekte, ki so v skladu s predpisi o razvrščanju objektov uvrščeni na področje 2 Gradbeni inženirski objekti, če je to treba za izvajanje dejavnosti varstva pred požarom.

Oceno požarne ogroženosti izdelamo za lastnike ali uporabnike stavb po postopku in z uporabo metodologije za izdelavo ocene požarne ogroženosti stavbe, kot je to določeno v II. poglavju Pravilnika o izdelavi ocen požarne ogroženosti (Uradni list RS, št. 180/20). 

Požarni red s prilogami

Lastniki ali uporabniki stanovanjskih objektov, razen eno in dvostanovanjskih stavb, ter lastniki ali uporabniki poslovnih in industrijskih objektov morajo določiti požarni red, ki vsebuje:

  • organizacijo varstva pred požarom;
  • ukrepe varstva pred požarom, ki jih zahtevajo delovne in bivalne razmere, kot so prepoved kajenja, uporabe odprtega ognja ali orodja, ki se iskri, tam kjer je to prepovedano, odstranjevanje vseh gorljivih snovi, ki niso potrebne za nemoten potek dela, iz požarno ogroženih prostorov in druge ukrepe ter način in kontrolo izvajanja teh ukrepov;
  • navodila za ravnanje v primeru požara;
  • način usposabljanja.

Požarni red vam izdelamo in prilagodimo glede na ugotovljeno stopnjo požarne ogroženosti objekta ter vam predamo vse potrebne evidence, ki jih morate kot delodajalec voditi. 

Požarni načrt

Požarni načrt je potrebno izdelati, če je stopnja požarne ogroženosti vsaj 3 ali če se v objektu lahko nahaja več kot sto (100) ljudi.

Namen je osveščanje gasilcev, ki opravljajo javno gasilsko službo v okolici, kjer se nahaja objekt. Obvezna je predložitev požarnega načrta lokalni gasilski enoti, saj s tem omogočimo gasilcem, da ga uporabijo že med vožnjo na kraj nastanka požarne situacije.

Požarne načrte vam izdelamo po ogledu objekta ali na podlagi obstoječih tlorisnih načrtov v elektronski obliki (format .dwg).

Načrt evakuacije

Načrte evakuacije je treba pripraviti za vsak prostor v objektu, kjer se zadržujejo ljudje, kadar je stopnja požarne ogroženosti vsaj 3 ali če je v objektu lahko več kot sto (100) ljudi.

Omogoča nam, da hitro najdemo pot na prosto v primeru požarne situacije, vsebujejo informacije o lokacijah najbližjih gasilnih aparatov, stenskih hidrantov in ročnih javljalnikov požara, kar lahko prepreči škodne posledice in bistveno pospeši naš odziv v primeru nastanka požarne situacije.

Načrte evakuacije vam izdelamo po ogledu objekta ali na podlagi obstoječih tlorisnih načrtov v elektronski obliki (format .dwg). 

Ostala dokumentacija

Poleg naštetih za vas izdelamo tudi številna druga potrebna poročila, zapisnike ali mnenja, ki se nanašajo na področje varstva pred požarom.

Scroll to Top