Varnost in zdravje pri delu

Varnostni načrt in koordinacija VZD na gradbišču

Zaradi specifične narave dela predstavljajo gradbišča posebno tveganje za varnost in zdravje zaposlenih. V fazi načrtovanja in priprave projekta za vas izdelamo varnostni načrt in ostalo potrebno dokumentacijo, v fazi izvajanja projekta pa za vas izvajamo vse naloge koordinatorja VZD na gradbišču. 

Koordinator za varnost in zdravje v pripravljalni fazi opravlja naslednje naloge:

 • usklajuje izvajanje določb iz 6. člena uredbe;
 • izdela ali zagotovi, da se izdela varnostni načrt v skladu s prilogo V, s katerim so določena pravila, ki se nanašajo na zadevno gradbišče, upoštevajoč po potrebi tudi industrijske dejavnosti na gradbišču; ta načrt mora vsebovati tudi posebne ukrepe glede del, ki spadajo v eno ali več kategorij priloge II;
 • pripravi dokumentacijo, ki ustreza značilnostim projekta in ki vsebuje ustrezne varnostne in zdravstvene podatke, ki jih je potrebno upoštevati pri vsakem nadaljnjem delu (v fazah uporabe, vzdrževanja, rušenja itd.).

V fazi izvajanja projekta ima koordinator zlasti naslednje naloge:

 • usklajuje izvajanje temeljnih načel varnosti in zdravja pri delu:
  • pri sprejemanju odločitev o tehničnih in/ali organizacijskih vidikih pri planiranju posameznih faz dela,
  • pri določanju rokov, ki so potrebni za varno dokončanje posameznih faz dela, ki se izvajajo hkrati ali zaporedno;
 • usklajuje izvajanje ustreznih določb, da bi zagotovil, da delodajalci in samozaposlene osebe:
  • dosledno upoštevajo temeljna načela iz 10. člena uredbe,
  • ravnajo po varnostnem načrtu iz druge alinee 7. člena uredbe;
 • izdela ali zagotovi, da se izdela potrebna uskladitev varnostnega načrta in dokumentacije s spremembami na gradbišču;
 • zagotavlja sodelovanje in medsebojno obveščanje izvajalcev del, ki bodisi hkrati ali eden za drugim delajo na gradbišču, in njihovih delavskih predstavnikov, s ciljem preprečevanja poškodb ali zdravstvenih okvar pri delu;
 • preverja varno izvajanje delovnih postopkov in usklajuje načrtovane aktivnosti;
 • zagotavlja, da na gradbišče vstopajo le osebe, ki so na gradbišču zaposlene, in osebe, ki imajo dovoljenje za vstop na gradbišče.

Skladno z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list RS, št. 83/05 in 43/11 – ZVZD-1)Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11) ter Gradbenim zakonom (Uradni list RS, št. 199/21, 105/22 – ZZNŠPP in 133/23) za vas izvedemo vse naloge koordinatorja v fazi priprave projekta kot tudi naloge koordinatorjev v fazi izvajanja projekta.

Scroll to Top