Varnost in zdravje pri delu

Usposabljanja za varno in zdravo delo

Z usposabljanjem za varno in zdravo delo delavca poučimo o tveganjih, ki se pojavljajo na njihovih delovnih mestih oziroma v delovnem procesu. S tem delavca seznanimo z ukrepi za njihovo odpravo in bistveno pripomoremo k preprečevanju nezgod pri delu in nastanku poklicnih bolezni. 

Delodajalec mora na podlagi 19. člena Zakonu o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11) usposabljati delavce za varno in zdravo delo. 

Delodajalec mora delavca usposobiti za varno opravljanje dela:

  • ob sklenitvi delovnega razmerja,
  • pred razporeditvijo na drugo delo,
  • pred uvajanjem nove tehnologije in novih sredstev za delo ter
  • ob spremembi v delovnem procesu, ki lahko povzroči spremembo varnosti pri delu.

Usposabljanje mora biti prilagojeno posebnostim delovnega mesta in se izvaja po programu, ki ga mora delodajalec po potrebi obnavljati in katerega vsebino mora spreminjati glede na nove oblike in vrste nevarnosti.

Delodajalec določi obvezne občasne preizkuse teoretične in praktične usposobljenosti za varno delo za delavce, ki delajo na delovnem mestu, na katerem iz ocene tveganja izhaja večja nevarnost za nezgode in poklicne bolezni ter za delavce, ki delajo na delovnih mestih, na katerih so nezgode pri delu in poklicne bolezni pogostejše. Rok za občasne preizkuse v omenjenih primerih ne sme biti daljši od dveh (2) let.

Delodajalec mora zagotoviti usposabljanje delavcev v njihovem delovnem času in zanje brezplačno. Usposobljenost za varno delo za vas preverjamo na delovnem mestu ali na oddaljen način preko spleta (teoretični del preizkusa usposobljenosti). Teoretična in praktična usposabljanja izvajamo za različne dejavnosti po individualno prilagojenem programu usposabljanja, ki ga pred izvedbo prvega usposabljanja izdelamo v sodelovanju z delodajalcem.

Delodajalec po uspešno izvedenem usposabljanju in preizkusu usposobljenosti prejme zapisnik in potrdila o usposobljenosti delavcev. 

Scroll to Top