Varnost in zdravje pri delu

Pregledi in preizkusi delovne opreme

Z rednimi pregledi in preizkusi delovne opreme za vas preverjamo skladnost z veljavnimi predpisi o varnosti in zdravju pri delu. S tem vam pomagamo zagotavljati, da delavcem, ki uporabljajo to opremo, omogočate njeno varno delovanje.

Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11) kot eno izmed obveznosti delodajalca določa, da mora z obdobnimi pregledi in preizkusi delovne opreme preverjati njihovo skladnost s predpisi o varnosti in zdravju pri delu. Nadalje tudi Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (Uradni list RS, št. 101/04 in 43/11 – ZVZD-1) v določa, da mora delodajalec zagotoviti, da delovno opremo po namestitvi in pred prvim zagonom, ali po premestitvi na drugo delovno mesto, pregleda pristojna oseba, ki izda potrdilo, iz katerega je razvidno, da je delovna oprema pravilno nameščena in da deluje v skladu s predpisi.

Delodajalec mora zagotoviti periodične preglede in preizkuse delovne opreme:

  • v rokih, ki jih je določil proizvajalec,
  • v primeru, da proizvajalec ne določi roka za periodične preglede, v rokih, ki ne smejo biti daljši od šestintridesetih (36) mesecev,
  • s katero se jedke snovi (korozivne, agresivne) obdelujejo, predelujejo ali uporabljajo v druge namene, v rokih, ki ne smejo biti daljši od štiriindvajsetih (24) mesecev.

Pregled in preizkus delovne opreme opravimo na lokaciji delodajalca, ki mu po pregledu izdamo zapisnik in potrdila o pregledu in preizkusu delovne opreme.

  • Navodila za varno delo

    Kot strokovni delavec za vas izdelamo tudi navodila za varno delo, izdelava katerih je v Zakonu o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11)  določena kot ena izmed obveznosti delodajalca.

    Navodila so bistvena za vse potencialno nevarne delovne postopke in procese, kjer obstaja tveganje za poškodbe ali zdravstvene težave. Delodajalec prejme osnovna navodila za varno delo od proizvajalca delovne opreme, vendar je pomembno, da jih dopolni s specifičnimi pogoji uporabe opreme, morebitnimi prilagoditvami glede na okoliščine ter sposobnosti delavcev.

Scroll to Top