Pravne storitve

Kadrovsko-pravne storitve

Kadrovsko-pravno področje v podjetju se nanaša na upravljanje z zaposlenimi v skladu s predpisi in pravnimi standardi. To vključuje skrb za zaposlovanje, razvoj kadrov, izobraževanje delavcev, oblikovanje pogodb o zaposlitvi in drugih pogodb civilnega prava, zagotavljanje skladnosti s predpisi o delovnih razmerjih, varnost in zdravje pri delu ter upravljanje s pravnimi tveganji in sporazumi med delavci in delodajalcem.

Nudimo vam široko podporo na področju  kadrovsko-pravnih storitev od svetovanja do priprave ali pregleda kompletne dokumentacije v okviru delovnopravnih postopkov, predvsem v naštetih in smiselno podobnih primerih: 

  • postopki zaposlovanja in opravljanja dela na drugih pravnih podlagah, 
  • postopki ob prenehanju delovnega razmerja, 
  • disciplinski in odškodninski postopki, 
  • izdelava vseh vrst pravilnikov, ki urejajo razmerja med delodajalcem in delavci (akt o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest, pravilniki o delovnem času, letnem dopustu, delovnih razmerjih, službenih vozilih in telefonih, poslovni uspešnosti, plačah in drugih prejemkih iz delovnega razmerja, izobraževanjih in izpopolnjevanjih, varovanju poslovne skrivnosti, nagrajevanju, preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma in ostalo),
  • izdelava vseh vrst obrazcev in dokumentov vezanih na delovnopravna razmerja (obvestila o odmeri letnega dopusta, letni razpored delovnega časa, navodila za delo in smiselno podobno), 
  • izdelava vseh vrst pogodb (najemna, podjemna, avtorska, o uporabi službenega vozila ali telefona in ostalo).
Scroll to Top