Ostale storitve

Zagotavljanje varnosti živil (HACCP)

Zagotavljanje varnosti živil, pogosto imenovano tudi HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points), je sistematičen pristop k prepoznavanju, ocenjevanju in nadzoru tveganj, povezanih s proizvodnjo, predelavo in distribucijo živil. Glavni cilj HACCP sistema je zagotoviti, da so živila varna za uživanje s preprečevanjem, omejevanjem ali odpravljanjem nevarnosti za zdravje potrošnikov.

Ureditev HACCP sistema potrebujejo predvsem proizvajalci živil, predelovalci hrane, distributerji in vse druge organizacije, ki so vpleteni v proizvodnjo, predelavo ali distribucijo hrane. Vse te organizacije morajo spoštovati zakonske zahteve in standarde glede varnosti živil ter vzpostaviti HACCP sistem kot del svojega pristopa k zagotavljanju varne in kakovostne hrane.

Na področju HACCP so urejeni naslednji ključni elementi:

 • analiza nevarnosti
  • proizvajalci živil identificirajo morebitne nevarnosti za zdravje potrošnikov, ki se lahko pojavijo med proizvodnim procesom. To vključuje oceno bioloških, kemičnih in fizičnih nevarnosti, kot so mikroorganizmi, toksične snovi, tuji delci itd.,
 • določitev kritičnih kontrolnih točk (KKT)
  • KKT so točke v proizvodnem procesu, kjer se lahko izvedejo ukrepi za nadzor ali odpravo nevarnosti. To so ključni koraki, ki vplivajo na varnost živil in jih je treba strogo nadzorovati,
 • določanje mejnih vrednosti za KKT
  • za vsako KKT se določijo specifične mejne vrednosti ali kritični parametri, ki morajo biti doseženi ali ohranjeni, da se zagotovi varnost živil,
 • nadzor KKT
  • proizvajalci morajo vzpostaviti postopke nadzora, ki omogočajo spremljanje in nadzorovanje KKT ter zagotavljanje, da so vzpostavljeni pogoji v skladu z določenimi standardi,
 • ukrepi ob odstopanjih
  • če pride do odstopanja od določenih standardov ali mejnih vrednosti, je treba vzpostaviti postopke za ukrepanje, vključno s korektivnimi ukrepi za odpravo težav in preprečevanje ponovitve,
 • dokumentacija in zapisovanje
  • pomemben del HACCP sistema je vzpostavitev dokumentacije, ki dokumentira vse korake v postopku, od analize nevarnosti do izvajanja nadzora KKT in ukrepov ob odstopanjih, kar vključuje tudi vzdrževanje ustrezne dokumentacije za sledljivost izdelkov.

Nudimo vam pomoč pri izdelavi vseh elementov HACCP sistema, ki je ključen za zagotavljanje varnosti živil in zaščito potrošnikov pred morebitnimi tveganji za zdravje, povezanimi s hrano. Izvajamo tudi usposabljanja s področja osebne higiene, zagotavljanja varnega živila in načela sistema HACCP za delavce, ki prihajajo v stik z živili. 

Scroll to Top